Menu Close

Maitinimo organizavimas

Maitinimo organizavimo paslauga – tai pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia apsirūpinti maistu patys. Maitinimas gali būti organizuojamas pristatant karštą maistą ar maisto produktus į namus, suteikiant nemokamą maitinimą valgyklose, bendruomenės įstaigose ar kitose maitinimo vietose, organizuojant ir teikiant paramą maistu. Paslaugos teikimo trukmė/dažnumas priklauso nuo poreikio.

Kelmės rajone nemokamo maitinimo organizavimo paslaugą teikia Kelmės rajono socialinių paslaugų centras vadovaujantis Maitinimo organizavimo tvarkos aprašu

Maitinimo paslaugą gali gauti:

 • socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos
 • vaikai su negalia ir jų šeimos
 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos
 • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos
 • socialinę riziką patiriančios šeimos,
 • kiti asmenys ir šeimos.

Maitinimas skiriamas, įvertinus asmens (šeimos nario) gaunamas vidutines 3 mėnesių pajamas, apskaičiuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu.

Maitinimas iki 12 mėnesių per metus skiriamas asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam (gaunančiai) socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio (kurios) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, arba asmenims, kurie visai neturi pajamų ir yra:

 • senyvo amžiaus, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patyrę asmenys ir  jų šeimos;
 • grįžę iš laisvės atėmimo įstaigų;
 • kiti asmenys, atsidūrę sunkioje materialinėje padėtyje.

Asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Kelmės rajone (neturintiems gyvenamosios vietos – įtrauktiems į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Kelmės rajono savivaldybėje) ir pageidaujantys gauti maitinimą, kreipiasi į Centrą ir priklausomai nuo aplinkybių, teikia:

 • užpildytą prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą (patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro SP-8 forma), nurodant per paskutinius 3 mėnesius gautas pajamas;
 • Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę, arba laikiną leidimą gyventi Lietuvoje, arba laikiną piliečio pažymėjimą:
 • pagal būtinumą – kitus dokumentus, patikslinančius nemokamo maitinimo skyrimo tikslingumą.

Nemokamas maitinimas asmenims teikiamas darbo dienomis, iki 5 kartų per savaitę, vieną kartą per dieną.

Asmenims suteikiama galimybė paruoštą maistą išsinešti higienos reikalavimus atitinkančiuose induose.

Jei asmuo nepasinaudoja jam skirta maitinimo paslauga, grynieji pinigai neišmokami.

 

Socialiai remtiniems asmenims gali būti skiriami nemokamo maitinimo talonai.

Nemokamo maitinimo talonus gali gauti:

 • asmenys, grįžę iš laisvės atėmimo įstaigos, kai įstaigoje buvimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai, ir kai asmuo kreipiasi ne vėliau kaip per 1–2 mėnesius nuo išėjimo iš laisvės atėmimo įstaigos dienos;
 • asmenys, neturintys teisės gauti socialinės pašalpos, kuriems dėl skurdo, benamystės reikalinga skubi pagalba;
 • onkologinėmis ir kitomis ligomis sergantys asmenys, kurių pajamos vienam šeimos nariui kreipimosi metu neviršija 1,5 VRP (valstybės remiamų pajamų) dydžio;
 • kitais šiame tvarkos apraše nenumatytais atvejais, atsižvelgiant į šeimos ar vieno gyvenančio asmens socialinę, materialinę padėtį ir kitas aplinkybes, įrodančias  paramos būtinumą, ir remiantis buities tyrimo akte pateikta Kelmės rajono socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatoriaus ar seniūnijos vyriausiojo specialisto išmokoms išvada.

Nemokamo maitinimo talonų skyrimo tvarką reglamentuoja Kelmės rajono socialiai remtiniems asmenims nemokamo maitinimo talonų skyrimo tvarkos aprašas

Rajono gyventojai, norintys gauti nemokamo maitinimo talonus, prašymus turi pateikti Kelmės rajono socialinių paslaugų centrui.

Prie prašymų pagal aplinkybes pridedami šie dokumentai:

 • pažymos apie asmens (šeimos) pajamas (per praėjusius 3 mėn.);
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas ar asmens tapatybės kortelė);
 • neįgaliojo ar pensininko pažymėjimas;
 • pažyma apie šeimos sudėtį;
 • pažyma iš įkalinimo įstaigos (apie paleidimą).
 • kiti dokumentai (medikų pažyma, kt.)

Nemokamo maitinimo talonų skyrimo tvarka

 • Prašymus dėl talonų skyrimo (išskyrus asmenų, grįžusių iš laisvės atėmimo įstaigos) svarsto Kelmės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos klausimams spręsti komisija.
 • Komisija, išnagrinėjusi prašymus, nusprendžia, kiek talonų ir kuriam laikui asmeniui  (šeimai) skiriama, ir rekomendacijas pateikia Kelmės rajono socialinių paslaugų centro direktoriui, kuris savo sprendimu paskiria talonus.
 • Asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo įstaigų, skiriama 30 talonų.
 • Jei dėl svarbių priežasčių asmuo negali pats pasiimti  jam skirtų nemokamo maitinimo talonų, tai gali padaryti globėjas, rūpintojas ar kitas gavėjo įgaliotas asmuo.

 

Dėl išsamesnės informacijos ar kilus klausimams kreipkitės tel. Nr. 8 427 69067, el. p. info@sptkelme.lt

Skip to content