Menu Close

Nemokamo maitinimo paslaugos organizavimas

Paslaugos rūšis:

 • nemokamo maitinimo talonų skyrimas

Paslaugų gavėjai:

 • asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigų ar  socialinės reabilitacijos įstaigų;
 • asmenys, neturintys teisės gauti socialinės pašalpos, kuriems dėl skurdo, benamystės reikalinga skubi pagalba;
 • asmenys, sergantys onkologinėmis ir kitomis ligomis, kurių pajamos vienam šeimos nariui kreipimosi metu neviršija 1,5 VRP.
 • kitais šiame tvarkos apraše nenumatytais atvejais, atsižvelgiant į šeimos ar vieno gyvenančio asmens socialinę, materialinę padėtį ir kitas aplinkybes, įrodančias  paramos būtinumą, ir remiantis buities tyrimo akte pateikta Centro socialinio darbo organizatoriaus ar seniūnijos specialisto socialiniam darbui išvada.

Nemokamo maitinimo talonų skyrimo tvarka

Vadovaujantis Kelmės rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus 2022 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-109 patvirtintu “Kelmės rajono socialiai remtiniems asmenims nemokamo maitinimo talonų skyrimo tvarkos aprašu”, socialiai remtiniems asmenims gali būti skiriami nemokamo maitinimo talonai.

Rajono gyventojai, norintys gauti talonus, prašymus pateikia:

 • Centrui;
 • seniūnijų specialistui socialiniam darbui  pagal nuolatinę gyvenamąją vietą.

Prie prašymų pagal aplinkybes pridedami šie dokumentai:

 • pažymos apie asmens (šeimos) pajamas (per praėjusius 3 mėn.);
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas ar asmens tapatybės kortelė);
 • neįgaliojo ar pensininko pažymėjimas;
 • pažyma apie šeimos sudėtį;
 • pažyma iš įkalinimo įstaigos (apie paleidimą).
 • kiti dokumentai (medikų pažyma, kt.)

Talonų skyrimas:

 • Prašymus dėl talonų skyrimo (išskyrus asmenų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų) svarsto Kelmės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos klausimams spręsti komisija (toliau – Komisija), atsižvelgdama į šį aprašą.
 • Komisija, išnagrinėjusi prašymus, nusprendžia, kiek talonų ir kuriam laikui asmeniui  (šeimai) skiriama, ir rekomendacijas pateikia Centro direktoriui, kuris savo sprendimu paskiria talonus konkretiems asmenims.
 • Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, skiriama 30 vienetų talonų  Centro direktoriaus sprendimu.

Talonų išdavimas ir realizavimas:

 • gyventojams paskirti talonai išduodami Centro direktoriaus sprendimu.
 • talonai registruojami Centro talonų išdavimo žurnale, kuriame už gautus talonus pasirašo gavėjai.
 • negalinčių pasiimti asmenų (dėl svarbių priežasčių) talonai gali būti išduodami globėjams, rūpintojams, ar kitiems gavėjo įgaliotiems asmenims.

Paslaugos rūšis

 • maitinimo organizavimas

Paslaugų gavėjai:

 • Maitinimas skiriamas, įvertinus asmens (šeimos nario) gaunamas vidutines 3 mėnesių pajamas, apskaičiuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu.
 • Maitinimas iki 12 mėnesių per metus skiriamas asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam (gaunančiai) socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio (kurios) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, arba asmenims, kurie visai neturi pajamų ir kurie atitinka vieną iš šių sąlygų:
 • senyvo amžiaus, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patyrę asmenys ir  jų šeimos;
 • asmenys, grįžę iš įkalinimo ar socialinės reabilitacijos įstaigų;
 • kiti asmenys, atsidūrę sunkioje materialinėje padėtyje.

Maitinimo paslaugos organizavimo tvarka

Kelmės rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-46 patvirtintas Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, kuris įsigalioja nuo 2019 m. kovo 1 d.
Tvarkos aprašas

 • Asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Kelmės rajone (neturintiems gyvenamosios vietos – įtrauktiems į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Kelmės rajono savivaldybėje) ir pageidaujantys gauti maitinimą, kreipiasi į Centrą ir priklausomai nuo aplinkybių, teikia:
 • užpildytą prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą (patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro SP-8 forma), nurodydamas gaunamas pajamas per 3 paskutinius mėnesius;
 • Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę, arba laikiną leidimą gyventi Lietuvoje, arba laikiną piliečio pažymėjimą;
 • pagal būtinumą – kitus dokumentus, patikslinančius nemokamo maitinimo skyrimo tikslingumą.
 • Nemokamas maitinimas asmenims teikiamas darbo dienomis, iki 5 kartų per savaitę, vieną kartą per dieną.
 • Kelmės rajono savivaldybės taryba nustato lėšų dydį, skirtą vieno asmens per dieną nemokamam maitinimui organizuoti.
 • Centro socialinio darbo organizatorius, vadovaudamasis Centro direktoriaus įsakymu dėl maitinimo paslaugų skyrimo, sudaro asmenų, kuriems paskirtas maitinamas, vardinius sąrašus, kuriuose kiekvienas asmuo, gavęs paslaugą, pasirašo.
 • Asmenims suteikiama galimybė paruoštą maistą išsinešti higienos reikalavimus atitinkančiuose induose.
 • Gaunančiam maitinimo paslaugą asmeniui paslauga nepasinaudojus, grynieji pinigai neišmokami.

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas

Skip to content