Menu Close

Apie įstaigą

Kelmės rajono socialinių paslaugų centras – savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti socialines paslaugas Kelmės rajono gyventojamsKelmės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-348 patvirtinti paskutiniai Kelmės rajono socialinių paslaugų centro nuostatai.

Kelmės rajono socialinių paslaugų centras veikia nuo 2001 metų. 2000 m. gruodžio 21 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-227 buvo įsteigta BĮ Kelmės rajono socialinių paslaugų tarnyba, 2015 m. rugsėjo 24 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-242, pakeistas BĮ Kelmės rajono socialinių paslaugų tarnybos pavadinimas į Kelmės rajono socialinių paslaugų centras. 2016 m. lapkričio 24 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-360 patvirtinti Kelmės rajono socialinių paslaugų centro nuostatai.

Vizija – būti atviru naujovėms socialinių paslaugų centru, kuriame teikiamos kokybiškos ir kvalifikuotų specialistų paslaugos, užtikrinančios klientų gerovę, saugumą, socialinę integraciją į visuomenę, savarankiškumo stiprinimą.

Misija – teikti socialinę pagalbą  savivaldybės gyventojams (jų šeimoms), kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų yra neįgiję, praradę ar neturi gebėjimų arba galimybių savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu, padėti sudaryti šiems asmenims sąlygas ugdyti ir stiprinti gebėjimus bei galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

Vertybės:

Bendradarbiavimas – esame atviri socialiniams partneriams, veikiame vieningai vardan bendro tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi, diskutuojame ir geranoriškai padedame.

Atsakingumas – esame atsakingi už savo sprendimus, teikiamų paslaugų kokybę.

Pagarba žmogui – tikime žmogumi, gerbiame jo vertybes ir orumą. Išklausome ir paslaugą teikiame be išankstinio nusistatymo, esame jautrūs kito žmogaus nuomonei, individualiai situacijai, esame tolerantiški, atviri sau ir visuomenei.

Inovatyvumas – esame pasiruošę pokyčiams, domimės naujovėmis ir jas skatiname, ieškome tobulėjimo sričių ir siekiame jas įgyvendinti, pažįstame savo stipriąsias ir silpnąsias puses, išnaudojame savo potencialą, augame nuolat gerindami veiklos rezultatus, panaudojant materialinius ir žmogiškuosius išteklius.

Profesionalumas – dirbame efektyviai, sparčiai ir kokybiškai, sąžiningai ir atsakingai atliekame pavestas užduotis, nuolat giliname žinias, keliame kvalifikaciją ir dalinamės gerąją patirtimi, ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo metodų bei formų, skatiname kūrybiškumą, esame iniciatyvūs.

Lyderystė – pozityvus valdymas ir socialinė atsakomybė.

 

Kelmės rajono socialinių paslaugų centre yra 3 skyriai  ir 2 padaliniai

  • Bendrųjų paslaugų skyrius (Vytauto Didžiojo g.58, Kelmė);
  • Pagalbos į namus skyrius (Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė);
  • Pagalbos šeimai skyrius (Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė)
  • Padalinys – Grupinio gyvenimo namai (Plento g. 25, Paprūdžių k., Kelmės apylinkių seniūnija, Kelmės rajonas).
  • Padalinys – vaikų dienos centras ,,Parama“ (J. Janonio g. 11E, Kelmė).

Direktorius Ramūnas Baranauskas

Mūsų adresas: Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė

Skip to content