Menu Close

Privačių interesų deklaravimas

Kelmės rajono socialinių paslaugų centre viešųjų ir privačių interesų derinimo veiksmus koordinuoja Kelmės rajono socialinių paslaugų centro direktorius Ramūnas Baranauskas,  tel. 8 (427) 69067, mob. tel. 8 (683) 79229 ir/ar el. paštas ramunas.baranauskas@sptkelme.lt

 • konsultuoja darbuotojus privačių interesų deklaravimo, interesų konfliktų prevencijos klausimais;
 • užtikrina, kad visi viešuosiuose pirkimuose dalyvauti paskirti deklaruojantieji asmenys privačių interesų deklaracijas užpildytų ir pateiktų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais;
 • atlieka Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolę Kelmės rajono socialinių paslaugų centre.

 Deklaruojantiems:

 • Iki 2021-03-01 privalote iš naujo pateikti privačių interesų deklaraciją, Privačių interesų forma patvirtintą Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020-12-30 sprendimu Nr.KS-176 ,,Dėl Privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo”.
 • Rekomenduojame ne anksčiau kaip nuo 2020-01-01 peržiūrėti paskutinę savo teiktą privačių interesų deklaraciją, prireikus, papildyti atitinkamais duomenimis pagal naująjį reglamentavimą arba pašalinti nebeaktualius.
 • Privačių interesų deklaracijų teikimo terminai ir tvarka nesikeičia: deklaruojama nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po deklaruojančio asmens išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba deklaruotinų duomenų pasikeitimo. Deklaruojama per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo sistemą.

 Deklaruojantiems pirkimuose:

 • Deklaravimo pareigą nuo 2020-01-01 turi ir:
 • perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariai;
 • asmenys, perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus
 • ekspertai, dalyvaujantys perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose,
 • perkančiojo subjekto atliekamo pirkimo iniciatoriai.

Nepateikę deklaracijos, perkančiųjų subjektų pirkimų komisijų nariai, asmenys, perkančiųjų subjektų vadovų paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai bei pirkimo iniciatoriai, neturės teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turės būti atšaukti iš atitinkamų pareigų.

Kelmės rajono socialinių paslaugų centro viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarka
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas
Dėl Privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo

Skip to content