Menu Close

Laikinas apnakvindinimas

Laikinas apnakvindinimas – Nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, smurtautojai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., jei, nesuteikus šių paslaugų, kyla grėsmė jų sveikatai ar gyvybei.

Kelmės rajone laikinio apnakvindinimo paslaugą teikia Kelmės rajono socialinių paslaugų centras. Asmenys, gavę laikino apnakvindinimo paslaugą, apgyvendinami laikino apnakvindinimo namelyje adresu: Kelmė sr. sav., Kelmės apyl. sen., Paprūdžių k., Plento g. 25.

Laikino apnakvindinimo paslaugos gavėjai

 • socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys
 • senyvo amžiaus asmenys
 • socialinę riziką patiriančios šeimos
 • smurtautojai
 • iš pataisos įstaigų paleisti asmenys, nuo kurių paleidimo iš pataisos įstaigos dienos praėjo ne daugiau nei 12 mėn.

Paslaugą teikiantys specialistai

 • socialiniai darbuotojai
 • individualios priežiūros darbuotojai
 • esant poreikiui, sveikatos priežiūros specialistai, kiti specialistai

Paslaugos sudėtis

 • nakvynės suteikimas
 • minimalios asmens higienos paslaugų (pvz., dušo) organizavimas
 • minimalių buitinių paslaugų (pvz., virtuvėlės) organizavimas
 • esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, palydėjimas į sveikatos priežiūros įstaigą

Policijos ar greitosios medicinos pagalbos tarnybų pristatyti asmenys laikino apnakvindinimo įstaigose apnakvindinami esant sveikatos priežiūros specialistų išvadai, kad asmeniui nereikalinga būtinoji medicinos pagalba

Laikino apnakvindinimo tvarka

Asmuo pageidaujantis gauti laikino apnakvindinimo paslaugą, ar kai yra pristatomas Policijos ar greitosios medicinos pagalbos tarnybų, per dvi paras pateikia Centrui  prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-06-27 įsakymu Nr. A1-183 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. A1-76 redakcija). Kartu su prašymu pateikia:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę ar leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje);
 • gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu šių duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
 • neįgaliojo arba pensininko pažymėjimą.

Laikino apnakvindinimo paslauga asmeniui suteikiama 1 kartą, ne ilgiau kaip 7 paroms. Išskirtiniais atvejais, esant būtinumu, gali būti suteikiama kol nebelieka grėsmės asmens sveikatai ar gyvybei.

Laikino apnakvindinimo paslauga teikiama nemokamai

 

Laikino apnakvindinimo paslaugos teikimo tvarkos aprašas

Prašymo-paraiškos gauti socialines paslaugas SP-8 forma

 

Skip to content