Menu Close

Specialiojo transporto paslaugos

SPECIALIOJO TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMAS IR ORGANIZAVIMAS KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Kelmės rajono socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) organizuoja specialiojo transporto paslaugas Kelmės rajono neįgaliesiems, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų, regos, klausos funkcijų ar proto / psichikos sutrikimų. Specialiojo transporto paslauga gali būti teikiama ir šeimoms (asmenims), kurioms (kuriems) teikiamos socialinės įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos ir (ar) taikoma atvejo vadyba, ir senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims, kuriems teikiamos pagalbos namuose, asmeninės pagalbos paslaugos ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Transporto paslaugomis gali naudotis:

 1. neįgalūs vaikai, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis (su lydinčiu asmeniu / įstatyminiu atstovu);
 2. asmenys, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis;
 3. asmenys, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis;
 4. asmenys, kuriems nustatytas vidutinis ar didelių specialiųjų poreikių lygis;
 5. vaikai, kurie siunčiami neįgalumui nustatyti;
 6. pensinio amžiaus asmenys, kuriems sukakę 75 ir daugiau metų;
 7. riziką patiriantys asmenys (šeimos);
 8. Socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjai: šeimos (asmenys) kurioms teikiamos socialinės įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, ir/ar taikoma atvejo vadyba ir senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys, kuriems teikiamos pagalbos namuose ir asmeninio asistento paslaugos;
 9. asmenys, kuriuos reikia parvežti į namus darbo valandomis iš VšĮ Kelmės ligoninės Priėmimo ir skubiosios pagalbos skyriaus (kai nėra guldomi į ligoninę) pagal gydymo įstaigos pranešimą ar asmens prašymą;
 10. kiti asmenys – Kelmės rajono savivaldybės administracijos ar Centro direktoriaus įsakymu / sprendimu.

Norint gauti transporto paslaugą reikia pateikti dokumentus

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, pageidaujantis gauti transporto paslaugas, ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas pateikia Centrui prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8) ir pateikia šiuos dokumentus:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę ar leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje);
 2. gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu šių duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
 3. neįgaliojo arba pensininko pažymėjimą;
 4. darbingumo lygio nustatymo / specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo / specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją;
 5. dokumentą, įrodantį vykimo reikalingumą (siuntimą forma 027/a ar kt.);
 6. pažymą (-as) apie asmens (šeimos) pajamas už tris praėjusius mėnesius iki kreipimosi mėnesio;
 7. kitus dokumentus, įrodančius transporto paslaugos skyrimo būtinumą.

Asmeniui sutikus mokėti visą transporto paslaugos kainą, pažymos apie pajamas pateikti nereikia.

Mokėjimas už suteiktas transporto paslaugas

Asmens (šeimos) finansinės galimybės mokėti už transporto paslaugas įvertinamos vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-49 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Transporto paslaugos gavėjai, kurių pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, moka paslaugos kainą, nustatytą ir patvirtintą Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už transporto organizavimo paslaugas dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį.

    Transporto paslaugos gavėjams apmokėjimas skaičiuojamas pagal nuvažiuotus kilometrus (spidometro parodymus) nuo Centro iki jo išlaipinimo vietos, skaičiuojant nuvykimą ir grįžimą nepriklausomai nuo to, ar asmuo nuvyksta ir parvyksta, ar tik nuvyksta, ar tik parvyksta.

Transporto paslaugos kaina – 0,32 Eur už vieną kilometrą.

Asmenys moka už suteiktas transporto paslaugas:

 

Mokėjimo dydis pagal 1 kilometro tarifą

                                         Vidutinės pajamos

2-3VRP

3-4 VRP

4 VRP ir daugiau

15 procentų

0,05 Eur

 

 

25 procentai

 

0,08 Eur

 

50 procentų

 

 

0,16 Eur

 

VRP 2023 m. – 157 Eur.

Informacija teikiama ir prašymai dėl transporto paslaugų organizavimo priimami Centre (tel. (8 427) 69 067, Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė).

Už transporto paslaugų organizavimą atsakinga socialinio darbo organizatorė Dalia Raubienė, kontaktinis tel. 8 610 60 565, el. p. dalia.raubiene@sptkelme.lt

Prašymas-paraiška (SP-8 forma)

Specialiojo transporto paslaugų organizavimo Kelmės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

 

 

Skip to content