Menu Close

Transporto organizavimo paslauga

TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMAS IR ORGANIZAVIMAS KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Transporto paslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. Transporto organizavimo paslauga apima ir pagal individualius asmens poreikius teikiamą pagalbą, palydint asmenį iš jo namų iki transporto priemonės, iš jos iki  tikslo objekto ir atgal.

Transporto paslaugos gavėjai:

Vaikai su negalia ir jų šeimos,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos,

kiti asmenys ir šeimos

Kelmės rajono socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) teikia transporto paslaugas Kelmės rajono gyventojams, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų, regos, klausos funkcijų ar proto/psichikos sutrikimų. Transporto paslauga gali būti teikiama ir vaikams su negalia ir jų šeimoms, taip pat šeimoms, kurioms teikiamos socialinės įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos ir (ar) taikoma atvejo vadyba. Transporto paslaugos teikimą Kelmės rajone reglamentuoja Specialiojo transporto paslaugų organizavimo Kelmės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas.

Atvejai, kuriais gali būti teikiamos transporto organizavimo paslaugos:

Transporto paslaugos gali būti teikiamos vykti į (iš):

1.1. gydymo ir reabilitacijos įstaigas;

1.2. gydytojų konsultacinę komisiją (toliau –  GKK);

1.3. Neįgalumo  ir  darbingumo    nustatymo   tarnybos   prie    Socialinės   apsaugos    ir    darbo

ministerijos teritorinius skyrius (toliau – NDNT);

1.4. stacionarias socialinės globos ir slaugos įstaigas;

1.5. ortopedijos įmones;

1.6. vaikų globos namus, bendruomeninius  vaikų globos namus;

1.7. ugdymo ir mokymo centrus;

1.8. švietimo pagalbos tarnybas;

1.9. psichikos sveikatos centrus;

1.10. priklausomybės ligų centrus antialkoholinei terapijai;

1.11. Valstybinę teismo psichiatrijos tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

1.12. techninės pagalbos priemonių parvežimui, pristatymui neįgaliesiems bei pasiėmimui iš jų;

1.13. rajono   institucijas   (šeimas  kurioms   teikiamos   socialinės  įgūdžių   ugdymo  ir   palaikymo

paslaugos, ir/ar taikoma atvejo vadyba).

Transporto paslaugomis gali naudotis:

 1. neįgalūs vaikai, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis (su lydinčiu asmeniu / įstatyminiu atstovu);
 2. asmenys, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis;
 3. asmenys, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis;
 4. asmenys, kuriems nustatytas vidutinis ar didelių specialiųjų poreikių lygis;
 5. vaikai, kurie siunčiami neįgalumui nustatyti;
 6. pensinio amžiaus asmenys, kuriems sukakę 75 ir daugiau metų;
 7. riziką patiriantys asmenys (šeimos);
 8. Socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjai: šeimos (asmenys) kurioms teikiamos socialinės įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, ir/ar taikoma atvejo vadyba ir senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys, kuriems teikiamos pagalbos namuose ir asmeninio asistento paslaugos;
 9. asmenys, kuriuos reikia parvežti į namus darbo valandomis iš VšĮ Kelmės ligoninės Priėmimo ir skubiosios pagalbos skyriaus (kai nėra guldomi į ligoninę) pagal gydymo įstaigos pranešimą ar asmens prašymą;
 10. kiti asmenys – Kelmės rajono savivaldybės administracijos ar Centro direktoriaus įsakymu/sprendimu.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti norint gauti transporto paslaugą

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, pageidaujantis gauti transporto paslaugas, ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas pateikia Centrui prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8) ir pateikia šiuos dokumentus:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę ar leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje);
 2. gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu šių duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
 3. neįgaliojo arba pensininko pažymėjimą;
 4. darbingumo lygio nustatymo / specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo / specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją;
 5. dokumentą, įrodantį vykimo reikalingumą (siuntimą forma 027/a ar kt.);
 6. pažymą (-as) apie asmens (šeimos) pajamas už tris praėjusius mėnesius iki kreipimosi mėnesio;
 7. kitus dokumentus, įrodančius transporto paslaugos skyrimo būtinumą.

Asmeniui sutikus mokėti visą transporto paslaugos kainą, pažymos apie pajamas pateikti nereikia.

Mokėjimas už suteiktas transporto paslaugas

Asmens (šeimos) finansinės galimybės mokėti už transporto paslaugas įvertinamos vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu T-21.

Socialinių paslaugų kainos nustatytos Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. T-1 “Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo Kelmės rajono savivaldybės finansuojamose socialines paslaugas teikiančiose įstaigose” .

Transporto paslaugos gavėjai, kurių pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, moka paslaugos kainą, nustatytą ir patvirtintą Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už transporto organizavimo paslaugas dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį.

Transporto paslaugos gavėjams apmokėjimas skaičiuojamas pagal nuvažiuotus kilometrus (spidometro parodymus) nuo Centro iki jo išlaipinimo vietos, skaičiuojant nuvykimą ir grįžimą nepriklausomai nuo to, ar asmuo nuvyksta ir parvyksta, ar tik nuvyksta, ar tik parvyksta.

Transporto paslaugos kaina – 0,54 Eur už vieną kilometrą.

Už suteiktas transporto paslaugas mokama taip:

Mokėjimo dydis pagal 1 kilometro tarifą

                                         Vidutinės pajamos

2-3VRP

3-4 VRP

4 VRP ir daugiau

15 procentų

0,08 Eur

 

 

25 procentai

 

0,14 Eur

 

50 procentų

 

 

0,27 Eur

 

VRP 2024 m. – 176 Eur.

Informacija teikiama ir prašymai dėl transporto paslaugų organizavimo priimami Centre, Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, tel. 8 427 69 067.

Už transporto paslaugų organizavimą atsakinga socialinio darbo organizatorė Dalia Raubienė, tel. 8 610 60 565, el. p. dalia.raubiene@sptkelme.lt

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content