Menu Close

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa Grupinio gyvenimo namuose

Kelmės rajono socialinių paslaugų centro Grupinio gyvenimo namai adresas:
Plento g. 25, Paprūdžių k., LT – 86119 Kelmės r. sav.
Tel. (8 427)41 906
El. paštas paprudziuggn@gmail.com

Teikiamos paslaugos:

 • trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Asmenims trumpalaikė socialinė globa teikiama iki 6 mėnesių per metus;

 • ilgalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Į KĄ KREIPTIS? KĄ PATEIKTI?

Asmuo (jo globėjas, rūpintojas arba asmeniui atstovaujantis suaugęs šeimos narys) norintis gauti paslaugas Kelmės rajono socialinių paslaugų centro Grupinio gyvenimo namuose raštu turi kreiptis į Kelmės rajono savivaldybės administracijos deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją (Kelmės miesto seniūnijos gyventojai turi kreiptis į Kelmės rajono socialinių paslaugų centrą) ir pateikti reikalingus dokumentus:

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 1. Prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą (SP-8) su 1,3 priedais, kuri yra patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro (gali būti pildoma vietoje);

 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

 3. pensininko pažymėjimą;

 4. neįgaliojo pažymėjimą;

 5. medicinos dokumentų išrašą (F 027/a);

 6. neįgalumo lygio arba darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT);

 7. specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją (jei asmeniui išduota);

 8. įgaliojimą atstovauti asmeniui (jei asmuo tokį turi);

 9. asmens (globėjo, rūpintojo) sutikimą mokėti vieną procentą, skaičiuojant nuo turimos turto vertės, viršijančios gyvenamosios vietos turto vertės normatyvą (kai teikiama ilgalaikė socialinė globa)

Dėl paslaugų kreiptis:

Kelmės rajono savivaldybės administracijos deklaruotos gyvenamosios vietos seniūnija

Kelmės miesto seniūnijos gyventojai turi kreiptis į Kelmės rajono socialinių paslaugų centrą: Dalia Raubienė, socialinio darbo organizatorė, tel.(8 427) 69 067,
el. p.
dalia.raubiene@sptkelme.lt .

Prašymo forma, priedai

Forma ir priedai patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-06-27 įsakymu Nr.   A1-183.
(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2014 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A1-627  redakcija).
Prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti forma

SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIMO TVARKA

 1. Gavus asmens bylą, kurią suformuoja seniūnijų specialistai socialiniam darbui ar Kelmės rajono socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorius, ir priėmus sprendimą dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos skyrimo, Socialinės paramos skyriaus darbuotojas sprendimo elektroninio dokumento nuorašą įsega į asmens bylą, apie priimtą sprendimą per 5 darbo dienas informuojamas asmuo ar jį atstovaujantis asmuo jų nurodytu pranešimo būdu.

 2. Tais atvejais, kai socialinių paslaugų įstaiga, kurioje asmeniui paskirta ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, negali teikti paslaugos dėl vietų trūkumo, asmuo įrašomas į eilę (pagal įstaigos nustatytą tvarką). Vienas asmuo gali būti įrašytas tik į vieną eilę ilgalaikei (trumaplaikei) socialinei globai gauti.

 3. Asmenų eilė socialinėms paslaugoms gauti socialinių paslaugų įstaigoje, kurios savininkė yra savivaldybė, sudaroma pagal sprendimo skirti socialinės globos paslaugą priėmimo datą. Tais atvejais, kai sprendimai priimami ta pačia data keliems asmenims, atsižvelgiama į jų prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti pateikimo datą. Pirmesniu numeriu į eilę įrašomas asmuo, kurio prašymas-paraiška paslaugoms gauti pateiktas ankstesne data.

 4. Atsiradus laisvai vietai ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai teikti, socialinės paramos skyriaus darbuotojas, atsakingas už socialinių paslaugų organizavimą, informuoja asmenį apie esamą galimybę gauti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, rengia dokumentus, reikalingus apgyvendinti asmenį socialinės globos įstaigoje.

 5. Prieš pradedant teikti socialinę globą, asmeniui, jo globėjui, rūpintojui, kitiems šeimos nariams ar artimiesiems giminaičiams sudaromos sąlygos apsilankyti Grupinio gyvenimo namuose ir susipažinti su įstaigos teikiamomis paslaugomis.

NEPRIĖMIMO Į GLOBOS NAMUS PRIEŽASTYS

Į globos įstaigą nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis bei esant ūmiai psichozei. Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotas išrašas iš medicininių dokumentų (F027/a), nuo kurio išdavimo iki asmens apsigyvenimo globos įstaigoje negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai, yra saugomas asmens byloje.

MOKĖJIMAS UŽ ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGAS

 • Mokėjimo už ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas.

 • Mokėjimo už ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų.

 • Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą padengti.

 • Jeigu suaugusio asmens, pradėjusio gauti ilgalaikę socialinę globą po 2007 m. sausio 1 d., turto vertė yra didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.

 • Asmenys, laikinai socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išvykę iš ilgalaikę socialinę globą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos, už išvykimo laiką nuo ketvirtos išvykimo paros moka 30 procentų jiems nustatyto mokėjimo dydžio. Už tris pirmąsias išvykimo paras (įskaitant ir tuos atvejus, kai išvykstama trumpiau kaip 3 paroms) mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nemažinamas.

SOCIALINES PASLAUGAS REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

 • Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas;

Prieiga internetu: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.270342/asr

 • Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų katalogas;

Prieiga internetu: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453/asr

 • Lietuvos Respublikos socialinės globos normų aprašas (aprašo 4 priedas);

Prieiga internetu: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.292682

Skip to content