Menu Close

Užimtumo didinimo programa Kelmės rajone

Kelmės rajono savivaldybė jau trečius metus dalyvauja užimtumo didinimo programoje, skirtoje teikti užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugas nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims. Programos modelį įgyvendina Kelmės rajono socialinių paslaugų centro nedirbančių asmenų atvejo vadybininkas.

 

Užimtumo didinimo programa siekiama neturinčius darbo Kelmės rajono gyventojus integruoti į darbo rinką ir sudaryti galimybes joje išsilaikyti, mažinti gyventojų socialinę įtampą bei atskirtį, suteikiant galimybę dirbti kvalifikaciją atitinkantį darbą, skatinant gyventojų užimtumą ir aktyvumą darbo rinkoje, ugdyti darbo, profesinius ir praktinius įgūdžius, didinant galimybes susirasti nuolatinį darbą, kompleksiškai spręsti gyventojų užimtumo problemas, įtraukiant  įmones, akcines bendroves, uždarąsias akcines bendroves, socialines paslaugas teikiančias įstaigas, nevyriausybines organizacijas, ne pelno siekiančias įstaigas, asociacijas,  biudžetines ir viešąsias įstaigas, seniūnijas bei verslo įmones (ūkio subjektus). Modelis įgyvendinamas glaudžiai bendradarbiaujant su Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Dėl ilgalaikio nedarbo dalis žmonių yra praradę motyvaciją dirbti, tapę nuolatiniais piniginės socialinės paramos gavėjais. Motyvacijos stoka turi įtakos asmenų atsisakymui dirbti, laikinai įdarbintų – darbo kokybei ir pastangų trūkumui suteiktoje darbo vietoje išdirbti visą numatytą laikotarpį. Todėl pagrindiniai užimtumo didinimo programos tikslai yra mažinti socialinę įtampą, atskirtį tarp bendruomenės narių, didinti darbo jėgos kvalifikacijos atitiktį darbo rinkos reikmėms, suteikti galimybę bedarbiams integruotis į darbo rinką ir joje išsilaikyti įgyjant praktinius įgūdžius, padėti sunkiai integruojamiems į darbo rinką bedarbiams įsidarbinti ir užsidirbti pragyvenimui būtinas lėšas, vykdyti darbo rinkos užimtumo didinimo ir nedarbo (nelegalaus darbo) mažinimo politiką.

2022 metais programoje dalyvavo 123 nustatytus kriterijus atitinkantys Kelmės rajone gyvenantys asmenys. Jiems suteiktos individualios psichologo, grupės psichologo, karjeros (motyvavimo), priklausomybių, finansinio raštingumo konsultacijos, pavėžėjimo paslauga, finansuoti B kategorijos vairavimo kursai.

Vykdant užimtumo programą ir asmenų atranką bendradarbiaujama su seniūnijų socialiniais darbuotojais. Kartu su Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Kelmės skyriumi dalyvauta darbo rinkos dienose seniūnijose, apskrito stalo susitikimuose-diskusijose su socialiniais partneriais. Dalinamasi gerąja patirtimi su kitų savivaldybių nedirbančių asmenų atvejo vadybininkais.

Šiaulių apskrities savivaldybių nedirbančių asmenų atvejo vadybininkės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelmės rajono socialinių paslaugų centro

nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė

Sigutė Jakutienė

 

 

Skip to content