Menu Close

Asmens duomenų sauga

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Kelmės rajono socialinių paslaugų centras

Juridinio asmens kodas 162766035

Buveinės adresas: Kelmė, Vytauto Didžiojo g. 58, LT-86143

tel.: (8 427) 69 067

El. p. info@sptkelme.lt 

Interneto svetainė www.kelmesrspc.lt 

 

Kelmės rajono socialinių paslaugų centro paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas – MB “Teisės labirintai”

Atstovas Mindaugas Slavinskas

Mob. tel. +370 (630) 17 959

El. p. info@teiseslabirintai.lt

Adresas korespondencijai – įstaigos adresas: Kelmė, Vytauto Didžiojo g. 58, LT-86143

Interneto svetainė www.teiseslabirintai.lt

 

Pagrindinės duomenų subjektų teisės ir svarbi informacija apie duomenų saugą įstaigoje

Jūs turite teisę:

– žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento 12–14 straipsniai);

– susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento 15 straipsnis);

– reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento 16 straipsnis);

– reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

  • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
  • Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis;
  • Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.

– apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis), jei:

  • asmens duomenys yra netikslūs;
  • asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;
  • duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
  • Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už Jūsų priežastis.

– į duomenų perkeliamumą, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis (Reglamento 20 straipsnis);

– nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (Reglamento 21 straipsnis).

Jūs turite teisę pateikti skundus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Kelmės rajono socialinių paslaugų centro veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl skundo pateikimo.

 

Kontaktinė Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informacija:

Interneto svetainė: www.ada.lt 

Adresas: A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

Faks. (8 5) 261 9494

El. p. ada@ada.lt

 

 

Dokumentai

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Duomenų valdytojo veiklos įrašas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo tvarka

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo tvarka Grupiniuose gyvenimo namuose

Skip to content