Menu Close

Nuostatai


                                                         PATVIRTINTA
                                                         Kelmės rajono savivaldybės tarybos
                                                         2022 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-348

 

KELMĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATAI


I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
l. Kelmės rajono socialinių paslaugų centro nuostatai (toliau – Nuostatai) yra dokumentas,
reglamentuojantis Kelmės rajono socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) teisinę formą,
priklausomybę, įstaigos savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos
kompetenciją, struktūrą, veiklos tikslus, uždavinius, pagrindines funkcijas, teises ir pareigas,
valdymą, veiklos organizavimą, turtą, lėšų šaltinius ir lėšų naudojimo tvarką, darbo santykius ir darbo
apmokėjimą, finansinę veiklos kontrolę, Nuostatų keitimo tvarką, pertvarkymą ir likvidavimą.
2. Centras yra biudžetinė įstaiga, įgyvendinanti materialinės paramos ir socialinių paslaugų
organizavimą bei teikimą rajone.
3. Centro savininkė – Kelmės rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė), kodas 1111064061,
adresas – Vytauto Didžiojo g. 58, LT-86143 Kelmė.
4. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kelmės rajono savivaldybės
taryba (toliau – Savivaldybės taryba). Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija:
4.1. tvirtina biudžetinės įstaigos Nuostatus;
4.2. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos buveinės pakeitimo;
4.3. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos reorganizavimo ar likvidavimo;
4.4. skiria Savivaldybės biudžeto lėšas įstaigai išlaikyti;
4.5. kontroliuoja įstaigos lėšų apskaitą ir panaudojimą;
4.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacijos komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus
4.7. tvirtina didžiausią leistiną etatų skaičių;
4.8. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme ir kituose teisės aktuose
jos kompetencijai priskirtus klausimus.
5. Įstaiga yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį.
organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke.
6. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais,
Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymais.
Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybes administracijos direktoriaus įsakymais,
Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimais ir kitais teisės aktais,
reglamentuojančiais socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą, šiais Nuostatais.
7. Centras reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas įstaigos savininko teises ir
pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.
8. Centras savo santykius su juridiniais ir fiziniais asmenimis grindžia sutarčių ir susitarimų
pagrindu.
9. Įstaigos duomenys:
9.1. įstaigos pavadinimas – Kelmės rajono socialinių paslaugų centras:
9.2. įstaigos kodas – 162766035;
9.3 buveinės adresas – Vytauto Didžiojo g, 58, Kelmė;
9.4. interneto svetainės adresas – https://www.kelmesrspc.lt.
10. Centrui priklauso:

10.1. Grupinio gyvenimo namai, adresas – Plento g. 25, Paprūdžių k., Kelmės apyl. sen.,
Kelmės r. Grupinio gyvenimo namai neturi atskiro juridinio asmens statuso ir veikia pagal
Centro direktoriaus patvirtintus nuostatus.
10.2. Vaikų dienos centras „Parama“, adresas – J. Janonio g. 11, Kelmė. Vaikų dienos centras
„Parama“ neturi atskiro juridinio asmens statuso ir veikia pagal Centro direktoriaus patvirtintus
nuostatus.


II SKYRIUS
CENTRO VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
11. Centro tikslai:
11.1. teikti socialines paslaugas, tenkinti asmens gyvybinius poreikius ir sudaryti žmogaus
orumą nežeminančias gyvenimo sąlygas, kai žmogus pats nepajėgia to padaryti;
11.2. socialinėmis paslaugomis ugdyti ir stiprinti socialiai pažeidžiamų Kelmės rajono
gyventojų gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti įveikti
socialinę atskirtį.
12. Pagrindiniai Centro uždaviniai:
12.1. sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai
spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti
socialine atskirtį, kai asmuo dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgia to
padaryti;
12.2. organizuoti ir teikti kokybiškas socialines paslaugas neįgaliems asmenims (šeimoms),
senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos asmenims, socialinės rizikos šeimoms, auginančioms
vaikus, ir kitiems asmenims, atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir Centro galimybes;
12.3. įgyvendinti socialinių paslaugų teikimo programas, projektus, pavestas funkcijas.
13. Centro veiklos sritis – socialinio darbo veikla:
13.1. Centras vykdo veiklą, kurios kodai pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra:
13.2. kodas 88.10 – nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir
neįgaliaisiais asmenimis veikla;
13.3. kodas 56.29 – kitų maitinimo paslaugų teikimas;
13.4. kodas 52.21 – sausumos transportui būdingų paslaugų veikla;
13.5. kodas 88.99 – kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo
veikla;
13.6. kodas 86.90 – kita žmonių sveikatos priežiūros veikla;
13.7. kodas 87.30 – stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla;
13.8. kodas 87.90 – kita stacionarinė globos veikla;
13.9. kodas 55.90 – kita apgyvendinimo veikla;
13.10. kodas 85.59 – kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;
13.11. kodas 96.04 – fizinės gerovės užtikrinimo veikla.


III SKYRIUS
CENTRO FUNKCIJOS
14. Centras, įgyvendindamas tikslus ir vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias
funkcijas:
14.1. nustato asmenų socialines problemas. numato veiksmingiausius jų sprendimo būdus,
taikydamas materialinės paramos arba socialinių paslaugų teikimo formas;
14.2. organizuoja ir teikia prevencines socialines paslaugas;
14.3. teikia bendrąsias paslaugas, kurios yra:
14.3.1. informavimas;
14.3.2. konsultavimas;
14.3.3. tarpininkavimas ir atstovavimas;

14.3.4. maitinimo organizavimas;
14.3.5. transporto organizavimas;
14.4. teikia specialiąsias socialines paslaugas (socialinė priežiūra), kurios yra:
14.4.1. pagalba į namus;
14.4.2. socialinių įgūdžių ugdymas palaikymas ir (ar) atkūrimas;
14.4.3. laikinas apnakvindinimas;
14.4.4. socialinė priežiūra šeimoms.
14.5. teikia specialiąsias socialines paslaugas (socialinė globa), kurios yra:
14.5.1. trumpalaikė socialinė globa;
14.5.2. ilgalaikė socialinė globa;
14.6. teikia asmeninės pagalbos paslaugas;
14.7. nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, formuoja asmens bylas ir teikia
Socialinės paramos skyriaus vedėjui sprendimui priimti;
14.8. organizuoja socialinių paslaugų teikimą, atsižvelgdamas į asmens (šeimos) problemų
pobūdį, paslaugų poreikį, užtikrina teikiamų socialinių paslaugų kokybę bei efektyvumą teisės aktų
nustatyta tvarka;
14.9. pasikeitus socialinių paslaugų poreikiui iš naujo vertina socialinių paslaugų poreikį
asmenims (šeimoms), kurioms paslaugos jau teikiamos Centre;
14.10. aprūpina pensinio amžiaus ir negalią turinčius asmenis techninėmis pagalbos
priemonėmis pagal pateiktus dokumentus;
14.11. teikia specialiojo transporto paslaugas pagal patvirtintą paslaugų teikimo ir apmokėjimo
tarkos aprašą;
14.12. teikia laikino apnakvindinimo paslaugas asmenims, kurie yra benamiai, piktnaudžiauja
alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai, kai
iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei;
14.13. teikia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas, užtikrinančias asmens
įvairiapusiškus poreikius ir geriausią interesą;
14.14. tenkina psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno Grupinio gyvenimo
namų gyventojo reikmes, užtikrindamas jiems pasirinkimo teisę, įgyvendindamas asmeninius
poreikius ir sudarydamas galimybę palaikyti ryšius su bendruomene;
14.15. atsižvelgdamas i Grupinio gyvenimo namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir
interesus, užtikrina saviraišką, skatina ir padeda integruotis į visuomenę;
14.16. teikia dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas socialinę riziką patiriančių,
nepasiturinčių šeimų ir kitiems vaikams nuo 7 iki 18 metų amžiaus vaikų dienos centre „Parama“;
14.17. siekdamas socialinių paslaugų kokybės ir efektyvumo bendradarbiauja, sudaro sutartis
(jungtinės veiklos, partnerystės) su kitais socialiniais partneriais: valstybės institucijomis, neįgaliųjų
visuomeninėmis organizacijomis, religinėmis bendruomenėmis bei kitais juridiniais ir fiziniais
asmenimis;
14.18. savivaldos institucijai įgaliojus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekse numatyta globos (rūpybos) nustatymo, globėjo (rūpintojo) paskyrimo neveiksniam ar ribotai
veiksniam asmeniui tvarka, atstovauja Savivaldybei teisme, organizuoja dokumentų rengimą ir
nustatyta tvarka teikia išvadas teismui dėl asmens pripažinimo neveiksniu, ribotai veiksniu, globėjo
(rūpintojo), turto administratoriaus paskyrimo;
14.19. vertina ir teikia išvadas dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius
sprendimus;
14.20. organizuoja suaugusių asmenų globėjų ir rūpintojų pareigų vykdymo priežiūrą;
14.21. nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją nagrinėja ir atsako į Kelmės rajono gyventojų
paklausimus, prašymus, skundus, pasiūlymus, ieško efektyvių, veiksmingų priemonių problemoms
spręsti;
14.22. rengia Centro biudžeto projektą, valdo biudžeto asignavimus: naudoja biudžeto lėšas
veiklai organizuoti ir sąmatose numatytoms priemonėms finansuoti;

14.23. rūpinasi socialinių darbuotojų profesionalumo tobulinimu, biudžete numato lėšas
ir sudaro sąlygas specialistams nuolat kelti kvalifikaciją;
14.24. vykdo Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas;
14.25. savivaldos institucijai įgaliojus, vykdo atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoja atvejo
vadybos procesus.


IV SKYRIUS
DARBO ORGANIZAVIMAS, VALDYMAS
15. Centrui vadovauja direktorius, kurį konkurso tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų
potvarkiu Savivaldybės meras. Savivaldybės meras nustato Centro direktoriaus atlyginimą, skiria
drausmines nuobaudas, skatina.
16. Direktorius:
16.1. vadovauja Centro darbui, organizuoja, planuoja, kontroliuoja darbą, priima sprendimus
dėl įstaigos struktūros ir atsako už Centro veiklą bei savo funkcijų ir pareigų vykdymą;
16.2. Centro darbuotojus priima į darbą, atleidžia iš darbo, perkelia, nušalina nuo darbo, laikinai
paskiria eiti pareigas;
16.3. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų;
16.4. skatina įstaigos darbuotojus ar taiko jiems tarnybines nuobaudas;
16.5. tvirtina įstaigos darbuotojų pareigybių aprašymus;
16.6. nustato įstaigos darbuotojų atlyginimų, priedų ir priemokų dydžius;
16.7. leidžia įsakymus, organizuoja jų vykdymo kontrolę;
16.8. tvirtina įstaigos programas ir ataskaitas;
16.9. įstaigos vardu sudaro sandorius ir atstovauja įstaigai;
16.10. užtikrina materialinių vertybių apsaugą, apskaitą ir naudojimą pagal paskirtį;
16.11. užtikrina Centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;
16.12. savivaldos institucijai įgaliojus, atstovauja Savivaldybei teisme dėl veiksnumo
apribojimo, globėjo (rūpintojo) paskyrimo.
17. Kiekvieno Centro darbuotojo bendrieji tikslai, uždaviniai. funkcijos, pareigos, teisės ir
atsakomybė nustatomi darbuotojų pareigybių aprašymuose. Teisės aktų nustatyta tvarka
darbuotojams gali būti pavestos ir kitos funkcijos, pareigos, teisės ir atsakomybė.
18. Centro direktorių atostogų leidžia Savivaldybės meras. Nesant Centro direktoriaus (ligos,
atostogų, komandiruotės metu), laikinai Centro direktoriaus pareigas eina Centro direktoriaus
pavaduotojas socialinėms paslaugoms arba laikinai pareigas eiti Savivaldybės mero potvarkiu
pavedama kitam Centro darbuotojui.
19. Pareigybių sąrašą tvirtina Centro direktorius, neviršydamas Savivaldybės tarybos nustatyto
didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir asignavimų valdytojo skiriamų lėšų darbo užmokesčiui.
20. Centras gali rengti išvažiuojamuosius posėdžius, seminarus seniūnijose bendruomenės
socialinėms problemoms spręsti, informuoti aktualiais socialinės paramos ir paslaugų teikimo
klausimais.
21. Gyventojų prašymai, pasiūlymai. paklausimai ir skundai priimami, lankytojai aptarnaujami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės
administracijos direktoriaus, Centro direktoriaus įsakymų, Savivaldybės administracijos Socialinės
paramos skyriaus vedėjo sprendimų nustatyta tvarka:
21.1. rašytiniai prašymai. pasiūlymai, paklausimai, skundai privalo būti registruojami ir į juos
atsakoma raštu, vadovaujantis įstatymų nustatytais terminais;
21.2. anoniminė korespondencija paprastai nenagrinėjama (ypatingais atvejais atkreipiamas
dėmesys).
22. Centro direktorius, specialistai yra atsakingi už jų parengtų ir pateiktų svarstyti sprendimų,
potvarkių bei kitų dokumentų ir raštų projektų tikslingumą ar atitinkamų pasiūlymų pagrįstumą ir
medžiagos tikslumą. Visi rengiami dokumentai turi būti pagrįsti įstatymais ir kitais teisės aktais.

23. Centro direktoriaus pavedimai darbuotojų turi būti įvykdomi ne vėliau kaip per
14 kalendorinių dienų, jeigu nenurodytas konkretus įvykdymo laikas. Šalių susitarimu,
pateikus motyvuotus argumentus prieš 3 darbo dienas iki įvykdymo termino pabaigos,
terminas gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų.
24. Centro veiklą koordinuoja ir kontroliuoja Savivaldybės administracijos Socialinės paramos
skyrius.


V SKYRIUS
CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS
25. Centras turi teisę:
25.1. gauti informaciją, dokumentus socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo klausimais iš
Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės
administracijos struktūrinių padalinių, kitų valstybinių ir nevalstybinių įstaigų, neįgaliųjų
nevyriausybinių organizacijų;
25.2. sudaryti sutartis, priimti įsipareigojimus;
25.3. kviesti kvalifikuotus specialistus, socialinio darbo ekspertus svarbiems ir sudėtingiems
klausimams nagrinėti;
25.4. dalyvauti svarstant ar tvirtinant Centro biudžetą;
25.5. teikti pasiūlymus dėl paslaugų tobulinimo ir infrastruktūros plėtojimo įvairioms
institucijoms, formuojančioms bei įgyvendinančioms socialinių paslaugų teikimo politiką.
26. Centras, atlikdamas jam pavestas funkcijas, gali:
26.1. gauti lėšų už teikiamas socialines paslaugas ir jas naudoti kitų rūšių socialinėms
paslaugoms plėtoti bei kokybei gerinti Savivaldybės nustatyta tvarka;
26.2. organizuoti seminarus, susitikimus bei kitas priemones socialinių paslaugų teikimo
klausimais;
26.3. jungtis į Lietuvos ir tarptautines socialinių darbuotojų asociacijas, dalyvauti veikloje.
27. Centras savo veikloje privalo:
27.1. vadovautis socialinių darbuotojų profesine etika ir nuostatomis, apibrėžtomis Lietuvos
socialinių darbuotojų etikos kodekse;
27.2. garantuoti duomenų apie klientą konfidencialumą, neteikti žiniasklaidai
informacijos, dėl kurios gali būti pažeistas žmogaus privatumas bei saugumas;
27.3. nuolatos kelti specialistų kvalifikaciją, atnaujinti žinias mokymo kursuose,
seminaruose.


VI SKYRIUS
CENTRO FINANSAVIMAS
28. Centro finansavimo šaltiniai:
28.1. Savivaldybės skirtos biudžeto lėšos;
28.2. tikslinės lėšos, gautos kaip parama iš Lietuvos ir tarptautinių fondų;
28.3. lėšos, surinktos iš mokesčių už suteiktas socialines paslaugas;
28.4. kitos tiesėtai įgytos lėšos ir turtas;
28.5. tikslinės lėšos iš valstybės biudžeto.
29. Centras lėšas naudoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
30. Centro direktorius įstatymų nustatyta tvarka atsako už programų vykdymą, programų
sąmatų sudarymą ir vykdymą neviršijant patvirtintų asignavimų sumų, už paskirtų asignavimų
efektyvų, atitinkantį programoje nustatytus tikslus, naudojimą.
31. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba,
Savivaldybės administracijos Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius įstatymų nustatyta
tvarka atlieka įstaigos ūkinę, finansinę ir socialinio darbo veiklos kontrolę.

32. Centras privalo pateikti savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, Valstybės
kontrolės institucijoms jų reikalaujamus su įstaigos veikla susijusius dokumentus.
33. Centro finansinė apskaita organizuojama, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos
viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
34. Centro veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos įstatymų, Savivaldybės tarybos
sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.


VII SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ TEIKIMAS VISUOMENEI
35. Centro veiklos ataskaita yra vieša. Centro metinės veiklos ataskaitos ir kiti vieši pranešimai
skelbiami interneto tinklalapyje https://www.kelmesrspc.lt. Už informacijos teisingumą atsako Centro
direktorius.


VIII SKYRIUS
NUOSTATŲ KEITIMO TVARKA
36. Teisę siūlyti įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai keisti ar pildyti
įstaigos Nuostatus turi Centro direktorius.


Skip to content